Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

 

 

A. Đội ngũ nhân viên:

 - Tổng cộng: 20 người

 - Đại học và trên đại học: 70%

 - Cao đẵng & Trung cấp: 30%

 

B. Chuyên gia - Cộng tác viên

 - Chuyên gia: 6 người

 - Cộng tác viên: 5 người